Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WUK VOF/FYSIOCONCURRENT

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WUK VOF/Fysioconcurrent gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door WUK VOF/Fysioconcurrent gesloten overeenkomsten waarbij WUK VOF/Fysioconcurrent zich verplicht tot het leveren van diensten, producten, goederen, zaken of de uitvoering van een opdracht.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever/koper bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door WUK VOF/Fysioconcurrent zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden WUK VOF/Fysioconcurrent slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen WUK VOF/Fysioconcurrent en de opdrachtgever/koper zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbieding(en), Levering(en) overeenkomst(en), opdracht(en) etc.

2.1 Offertes en tarieven van WUK VOF/Fysioconcurrent zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2 Aan WUK VOF/Fysioconcurrent verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van WUK VOF/Fysioconcurrent,
niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat WUK VOF/Fysioconcurrent een opdracht en/of overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. WUK VOF/Fysioconcurrent is bevoegd om de aan haar verstrekte opdracht(en) zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Schriftelijke, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever /koper, door WUK VOF/Fysioconcurrent aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door WUK VOF/Fysioconcurrent gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht/levering, behoudens voor zover uit mededeling van WUK VOF/Fysioconcurrent het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

Het is WUK VOF/Fysioconcurrent toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en), levering(en) en overige werkzaamheden indien nodig gebruik te maken van derden. WUK VOF/Fysioconcurrent zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WUK VOF/Fysioconcurrent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Betaling

4.1 Alle prijzen die door WUK VOF/Fysioconcurrent worden opgegeven zijn exclusief BTW, taksen of accijnzen.

4.2 De geoffreerde prijzen van WUK VOF/Fysioconcurrent kunnen in de loop van de overeenkomst verhoogd worden indien de kosten van de materialen of de diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen en op die wijze van invloed zijn op de kostprijs van WUK VOF/Fysioconcurrent. Indien dit het geval is, zal de prijsstijging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever/koper worden gemeld. Deze prijsstijgingen zijn evenwel geenszins van aard de opdrachtgever/koper toe te laten de overeenkomst als ontbonden te aanzien.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever/koper dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door WUK VOF/Fysioconcurrent voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of een door WUK VOF/Fysioconcurrent erkende vordering is compensatie tussen openstaande facturen en alle andere mogelijke vorderingen vanwege opdrachtgever/koper ten laste van WUK VOF/Fysioconcurrent uitgesloten.

4.5 Alle betalingen zullen door WUK VOF/Fysioconcurrent worden geboekt op de renten, de eventuele kosten en nadien op de oudste openstaande schuld, welke ook de vermelding is die de opdrachtgever / koper bij de betaling heeft aangebracht.

4.6 WUK VOF/Fysioconcurrent kan op elk ogenblik wanneer zij van oordeel is dat de opdrachtgever/koper mogelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alle leveringen en/of diensten opschorten tot voldoende zekerheid voor de betaling is verschaft.

Artikel 5: Termijnen

Alle termijnen die door WUK VOF/Fysioconcurrent worden opgegeven zijn enkel als richtinggevend te beschouwen en de overschrijding er van zal in geen geval recht geven op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever/koper

6.1 De opdrachtgever/koper zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan WUK VOF/Fysioconcurrent die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en) en/of leveringen. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst, opdracht of
levering noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever/koper ter beschikking van WUK VOF/Fysioconcurrent zijn gesteld, of indien de opdrachtgever/koper op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem of haar aan WUK VOF/Fysioconcurrent verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van WUK VOF/Fysioconcurrent

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van WUK VOF/Fysioconcurrent alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door WUK VOF/Fysioconcurrent bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts) personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van WUK VOF/Fysioconcurrent wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van WUK VOF/Fysioconcurrent in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van WUK VOF/Fysioconcurrent alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door WUK VOF/Fysioconcurrent bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (rechts)personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht(en) en/of levering(en) die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever/koper in rekening gebrachte betaling.

7.2 Alle door WUK VOF/Fysioconcurrent te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van WUK VOF/Fysioconcurrent of bij levering door tussenkomst van WUK VOF/Fysioconcurrent het magazijn van derden, verlaten voor risico van opdrachtgever/koper. Ook in geval van franco-levering is opdrachtgever/koper aansprakelijk voor alle schade (waaronder onder andere vallen transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht(en) en/of levering(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever/koper. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever/koper geen rechten ontlenen.

7.4 WUK VOF/Fysioconcurrent is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever/koper of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever/koper verstrekte inlichtingen.

7.5 WUK VOF/Fysioconcurrent is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door WUK VOF/Fysioconcurrent gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door WUK VOF/Fysioconcurrent kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 WUK VOF/Fysioconcurrent is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever/koper aan WUK VOF/Fysioconcurrent verzonden (email)berichten WUK VOF/Fysioconcurrent niet hebben bereikt.

7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van WUK VOF/Fysioconcurrent voor schade welke
veroorzaakt is door opzet.

7.8 Betalingsverplichtingen uit hoofde van levering of gepresteerde diensten kunnen op geen enkele
wijze opgeschort worden ingeval van aansprakelijkheid van WUK VOF/Fysioconcurrent.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door WUK VOF/Fysioconcurrent geleverde zaken gaan niet eerder in eigendom van de opdrachtgever/koper
over dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

8.2 Het eigendomsvoorbehoud van WUK VOF/Fysioconcurrent blijft bestaan indien zij uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten met opdrachtgever/koper een vordering mocht hebben of mocht krijgen.

8.3 WUK VOF/Fysioconcurrent heeft tevens het recht haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en de goederen die zij heeft geleverd materialiter terug te nemen indien de opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in vereffening gaat of wordt gesteld, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of beroep heeft gedaan op de wet continuïteit ondernemingen of indien bij hem beslag wordt gelegd. De opdrachtgever/koper verbindt er zich toe alle medewerking hier aan te verschaffen en geeft hierbij volmacht aan WUK VOF/Fysioconcurrent om de betrokken goederen waar ze zich ook zouden mogen bevinden te recupereren op eenvoudig vertoon van de factuur.

8.4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de door WUK VOF/Fysioconcurrent verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden, bijv. bankinstellingen door middel van verpanding of anderszins, zijn opdrachtgever/koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9: Overmacht

9.1 WUK VOF/Fysioconcurrent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting in geval van overmacht.

9.2 Als overmacht wordt door partijen eveneens beschouwd de situatie waarbij het voor WUK VOF/Fysioconcurrent redelijkerwijze niet mogelijk is om de verplichtingen vervat in de aangegane overeenkomsten na te komen of de voorwaarden van de overeenkomst te handhaven. Zo ondermeer maar niet uitsluitend zal
WUK VOF/Fysioconcurrent niet aansprakelijk zijn ingeval van verzuimen of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, invoer-, uitvoer- of doorvoerverboden, weersomstandigheden, etc. WUK VOF/Fysioconcurrent kan in dergelijk geval enkel en alleen trachten om zo goed mogelijk haar verbintenissen te voldoen. Desgevallend tegen andere condities die alsdan tussen partijen zijn overeen te komen.

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst of de uitvoering ervan bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk en zal zelf instaan voor de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en WUK VOF/Fysioconcurrent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele inbreuken op de reglementering van de
bescherming van persoonsgegevens. De opdrachtgever meldt aan de betrokkene dat zijn persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan WUK VOF/Fysioconcurrent voor het uitvoeren van haar opdracht.

10.3 WUK VOF/Fysioconcurrent handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal deze slechts in opdracht en conform de instructies van deze verantwoordelijke/opdrachtgever gebruiken. WUK VOF/Fysioconcurrent zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging of de toegang tot, en iedere ander niet toegelaten verwerking van de persoonsgegevens. WUK VOF/Fysioconcurrent zal een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Alle aanbiedingen, leveringen en offertes van WUK VOF/Fysioconcurrent worden beheerst door het Belgische Recht.

11.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 12: Verval van recht

Alle vorderingen, van welke aard en op welke grond ook jegens WUK VOF/Fysioconcurrent in verband met door WUK VOF/Fysioconcurrent verrichte werkzaamheden of leveringen vervallen in ieder geval door verloop van een termijn van vijf jaar. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze termijn een contractuele vervaltermijn is.